Home

Jab aap is mubarak safar par tashreef layen, toh Allah ki hidayat hamesha aapke saath rahe, har qadam ko roshan karte hue jo aap roohani roshni aur taraqqi ki taraf barh rahe hain. “Before Quran, Taqwa and Tawheed” aapke raaste ko roshan karnay wala ek rehnuma sitara banay, aapke raaste ko roshan karte hue aur aapki Allah ke saath ta’alluq ko gehra karne mai madad karnay wala bne.
Allah aapko apne soch ki wazehgi, iradon ka ikhlas aur ruh ki tawazo ke saath nawazay, jab aap Quran ki samajh ko mazeed barhane aur Khaliq ke saath apne talluq ko mazboot karne ki koshish kartay hain.
Allah aapko wohi hikmat ata farmaye jo in pages mein hai, taake aap apnay dil, dimagh, aur rooh mein Taqwa (Allah ki hifazati soch) aur Tawheed (Allah ki wahdaniyat mein imaan) ko paida karen. Aap Islam ki daaimi taleemat mein itminan aur quwwat paayein, aur har safha palatnay se aapka iman mazeed mazboot ho.
Allah aapke koshish ko qubool farmaye aur aapko ilm aur roohani taraqqi ki talash mein kamyabi ata farmaye. Aur “Before Quran, Taqwa and Tawheed” Allah ke qareeb anay ka zariya banay aur aapki zindagi mein iski hidayat ki tabdili ki quwwat ka ahsas ho.

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top