Home

“Unveiling Divine Attributes: Tawheed al-Asma wa al-Sifat Samjhaaya” Tawheed al-Asma wa al-Sifat, jo Allah ke naam aur sifat ke pehlu se mutalliq hai, ka tafseeli tanqidi jaaiza pesh karta hai. Yahan is mawad ka mukammal samajh di gayi hai:
 
1. Tawheed al-Asma wa al-Sifat Samajhna: Ye kitaab is imaan par ghor karti hai ke Allah ke paas khaas aur puri sifatain hain, jo Quran aur Sunnah mein bayan ki gayi hain. Isme ye wazeh karta hai ke in sifat ka itiraf karna, unki mukhalifat se bachakar, Tawheed ka ek ahem pehlu hai.
2. Ilahi Naam aur Sifat: “Unveiling Divine Attributes” Allah ke isme aur sifat ko roshan karta hai jo Islami tehqiqat mein zikr hain. Isme inka ma’ana, asarat aur isyanat mein ismein unka kirdar bayan kiya gaya hai, jise Allah ke jalaal aur kamal ko samajhne mein momineen ki madad karte hain.
3. Itiraf aur Inkar: Kitab Allah ke sifat ko Quran aur Sunnah mein zikr hone wale taur par tasleem karna aur unmein kisi bhi naqs ya makhlooq ki misal ko inkaar karna ke darmiyan ke balance par baat karta hai. Ismein Allah ke sifat ki pakizgi aur unki wahidaiyat ko qaim rakhne ki Islami ilm mein ahmiyat ko buland karta hai.
4. Iteqaad aur Ibadat Par Asarat: “Unveiling Divine Attributes” ye explore karta hai ke Tawheed al-Asma wa al-Sifat ki samajh kis tarah momin ke iteqaad aur ibadat par asarat dalti hai. Ismein bataya gaya hai ke Allah ke isme aur sifat ko pehchanna ek shakhs ki ibadat, shukr, aur ta’azeem mein izafay ko kaise barhata hai, jo ke ek mazeed gehra roohani ta’alluq ko paida karta hai.
5. Amli Laagu: Ye kitaab Tawheed al-Asma wa al-Sifat ke ilm ko rozana zindagi mein kaise istemaal karna hai, is par amal karne ki tajaweez deti hai. Ismein momineen ko yeh protsahit kia jata hai ke wo Allah ke sifat par gaur karein, unke ma’ane ko apne andar bithayein, aur apni dusron ke sath muaamlaat mein rehmat, meherbani, aur insaf jaise ilahi sifat ko asalat karne ki koshish karein.
6. Ilmi Bahasat aur Ikhtilafat: “Unveiling Divine Attributes” Tawheed al-Asma wa al-Sifat ke ird gird ilmi bahasat aur ikhtilafat par roshni dalta hai jo Islami tareekh mein hui hain. Ismein mukhtalif manazir aur tafsirat ko dekhta hai jabke is bunyadi pehlu ke Quranic aur Nabavi taleemat ka paalan karna kitni ahmiyat rakhta hai.
7. Roohani Tabeet: Ye kitaab Tawheed al-Asma wa al-Sifat ka kirdar roohani tabeet aur shakhsal tarbiyat mein kaise hai, is par roshni dalta hai. Ismein yeh bhi charcha hoti hai ke Allah ke sifat ko samajhne se taqat, ajaz, aur shukr ka izafa hota hai, jo ke kisi ke roohani safar ko mazeed bhar deta hai.
8. Ekta aur Hamahangi: Aakhir mein, “Unveiling Divine Attributes” ye zor deti hai ke Tawheed al-Asma wa al-Sifat ka itiraf musalman jamat mein ekta aur hamahangi ko kaise barhata hai. Ismein momineen ko yeh protsahit kia jata hai ke wo aapas mein milke un mabani aur asoolon par amal karein, jo Allah ke is ilahi sifat ki ma’arifat par mabni hai.

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top