Home

Paighambar Muhammad (صلى الله عليه وسلم) ne tamam tareekh mein maujood paighambaron ki taraf se pesh karda paigham par zor diya: Tawheed aur Taqwa ki taraf dawat. Tawheed, Allah ki wahdaniyat mein iman, Islami nazariyat ka bunyadi hissa hai, jabke Taqwa, Khuda ki hifazati aur piety, neki se guzarnay ka rehnuma asool hai.
Quran aur Paighambar Muhammad (صلى الله عليه وسلم) ki taleemat mein, humein pta chlta hai ke paighambaron ka maqsad Tawheed ko qaim karna aur apni communities mein Taqwa peda karna tha. Adam se le kar Muhammad (صلى الله عليه وسلم) tak, in sab paighambaron ko tauheed ki ilahi paighamat bheji gayi thi, logon ko yeh kehne ke liye ke sirf Allah ki ibadat karen aur uski hukumat ke mutabiq zindagi guzaren.
Hazrat Ibrahim, Hazrat Musa, aur Hazrat Isa, waghera, in sabhi ko apni mukhlis communities ko ek hi Haqiqi Khuda ki ibadat aur Taqwa ko apne dil aur amal mein peda karne ke liye hikmat di gayi thi. Unki zindagi aur taleemat mein, Allah ki taraf pur-asrar devotion aur mushkilat ke samne istiqamat ki misal milti hai, jo ke nasl ba nasl ko Tawheed aur Taqwa ke asoolon ko qaim rakhne ke liye tayyar karte hain.
Muslamanon ke liye, Tawheed aur Taqwa ke sabakon ko samajhna aur apne dilchasp honay mein zaroori hai, tawajju, aur roohani pursozi ke liye. Paighambri ke izaray par chal kar aur in asoolon ko unke rozmarra ki zindagi mein jazbaat se bharna, mominein ka paighamber ki warisat ki izzat karna aur Allah ki ibadat karna aur uski raza talab karna ka haq adaa karna chahte hain.

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top